Dyskusja na temat nowego zakończenia gry.

yakamoz

Zespół Grepolis
Już niebawem będziemy mogli podać Wam więcej szczegółów na temat nowego zakończenia z Olimpem,
dziś jednak zapraszamy do czynnego udziału w rozrywce, testów i oczywiście podzielenia się z nami opinią!
 
ja proponuję aby światy "Olimpu" były dla graczy którzy już wygrali inny/e świat/y tak jak było chyba w zamierzchłych czasach dostęp do świata bohaterów czy jakoś tak ...

dlaczego ? ograniczy to "tak zwane słupy" gdzie miasta powstają wyłącznie na cele "farmienia łask jak i surowców"
czy też zaplanowanego "odblokowania" palika na wyspie z wioskami po 1-2 dniach od spadnięcia miasta 175p , oraz wszelkie mulciaki
no i jak wiadomo będzie limit graczy .. ponieważ obszar objęty samą grą "ma być góra 8 mórz" - info do potwierdzenia ...
 
Ostatnia edycja:
Tak wiec, powoli wracam z urlopiku kochane miśki. Na dzień dobry wytłumaczę Wam jak działa nowe zakończenie.

Tak wiec najpierw c+v, a potem wrzucę w translatora i poprawie, żeby było po polskiemu.

Basic Olympus worlds description


On the Olympus worlds, your main objective is to capture and hold Olympus for 27 days after it has spawned. If you manage to win the world, your alliance will be rewarded with Golden fleece artifact, which lowers the costs of hero recruitment by 10%.

In this game mode, the world's size is constrained but all islands are open for colonization which allows you to expand and strategize.

To capture Olympus is a major challenge, but you and your Alliance can use the help of small and large temples in your quest to conquer Olympus.

These temples grant Divine Powers to whoever holds them. You and your Alliance can plan and decide on which temples and powers to target in order to reach your goal.

Additionally, the Olympus endgame is divided into 4 different stages, Pre-Temple Stage, Small Temples, Large Temples and Olympus. We will further dive into each stage in a separate post, but let's talk about the Temples and Pre-Temple Stage first.

Tłumaczenie:
Na światach Olimp(owych?) Twoim głównym celem jest podbicie i utrzymanie Olimpu przez 27 dni po jego pojawieniu. Jeśli uda ci się wygrać świat, sojusz zostanie nagrodzony artefaktem Złotego Runa, który obniża koszty rekrutacji (i levelowania) bohaterów o 10%.

W tym trybie gry świat jest ograniczony(czytaj: wyspy są tylko na 4 głównych morzach i kapenieczkę wysp jest jeszcze na tych dalszych), ale wszystkie wyspy są otwarte na kolonizację, co pozwala na ekspansję i strategię(czytaj: paliki dostępne na każdej wyspie od początku).

Zdobycie Olimpu jest dużym wyzwaniem, ale ty i twój Sojusz możecie skorzystać z pomocy małych i dużych świątyń w dążeniu do podboju Oimpu.

Świątynie te przyznają Boskie Moce każdemu, kto je posiada. Ty i twój Sojusz możecie planować i decydować, w których świątyniach i mocach celować, aby osiągnąć wasz cel.

Ponadto gra końcowa Olympus jest podzielona na 4 różne etapy: etap przed świątyniami, małe świątynie, duże świątynie i Olimp. Będziemy dalej opisywaćć każdy etap w osobnym poście, ale najpierw porozmawiajmy o Świątyniach i etapem przed świątyniami.

Temples

 • Temples start as neutral cities.
 • All temples are occupied with neutral defensive units.
 • Alliances can conquer these temples as if they were normal cities.
 • Players who are not in an Alliance cannot conquer a temple.
 • Temples have divine powers that are granted to its holder (all players of Alliance).
 • Alliances can only hold a limited number of temples.
 • To each temple a god is assigned and you can support the temple with mythical units of that god.
 • After a temple is captured, a shield is cast upon the temple for 24 hours, protecting it from any attack during that time.
 • Temples cannot be spied on.
 • Temples have no resources that can be looted.
 • You cannot cast spells on temples.
 • All units stationed in temples are visible to all other players at all times.
 • Once captured, temples cannot be abandoned.

Tłumaczenie:
Świątynie zaczynają się jako neutralne miasta.(Troche taka guzik prawda. Spawnują się jako osobne obiekty na morzu i imitują miasta, bo można wspierać i atakować, ale nie ma tam budynków ani nic)
Wszystkie świątynie są zajęte przez neutralne jednostki obronne.
Sojusze mogą podbić te świątynie, jakby były normalnymi miastami.(Tu sobie ktoś sam zaprzeczył XD)
Gracze bez sojuszu nie mogą podbić świątyni.
Świątynie mają boskie moce, które są przyznawane jego posiadaczowi (wszystkim graczom Sojuszu).
Sojusze mogą posiadać tylko ograniczoną liczbę świątyń.
Do każdej świątyni przypisany jest bóg i możesz wesprzeć świątynię mitycznymi jednostkami tego boga.
Po zdobyciu świątyni tarcza zostaje na nią rzucona na 24 godziny, chroniąc ją przed atakiem w tym czasie.
Nie można szpiegować świątyń.
Świątynie nie mają zasobów, które można splądrować.
Nie możesz rzucać czarów na świątynie.
Wszystkie jednostki stacjonujące w świątyniach są przez cały czas widoczne dla wszystkich innych graczy.
Po zdobyciu świątynie nie mogą być opuszczone.

Pre-Temple stage (Stage 1)

This is the beginning of your journey for the hunt for Olympus.
 • Small temples are already scattered around the map.
 • You can view the small temples but cannot attack, support or conquer them in this stage.
 • You can expand to any island in the world (no further islands will unlock).
The Pre-Temple stage on Sandbox 16 will last for 24 days.

Tłumaczenie:
To jest początek twojej podróży w polowaniu na Olimp.

Małe świątynie są już rozrzucone po mapie.
Możesz oglądać małe świątynie, ale nie możesz ich atakować, wspierać ani podbijać na tym etapie.
Możesz rozwinąć się na dowolną wyspę na świecie (żadne inne wyspy nie zostaną odblokowane).
Etap przed świątynią na serwerze testowym 16 potrwa 24 dni(czytaj nie jest stały)

Small temple buffs


You can find a list of currently implemented small temple buffs in the spoiler below. We are currently planning to add more buffs in the future.

Zeus:
 • +3% attack bonus for Manticores
 • +5% Sharp attack
 • -3% Recruitment time for naval units
 • +5% All resource production
 • +2% Attack on all units
Hera:
 • +8% Defense bonus for Swordsmen
 • +6% Attack bonus for Medusa
 • -3% Recruitment time for ground units
 • +5% All resource production
Athena:
 • +10% Attack bonus for Horseman
 • +5% Blunt attack
 • -3% Recruitment time for ground units
 • +5% All resource production
Hades:
 • +10% Attack bonus for Light ships
 • +6% Attack bonus for Erinys
 • +3% Attack bonus for all mythical units
 • +5% All resource production
 • -3% Recruitment time for naval units
 • +2% Attack all units
Artemis:
 • +10% Attack bonus for Slingers
 • +3% Attack bonus for Griffins
 • +5% Ranged attack
 • +5% All resource production
 • -3% Recruitment time for ground units
Poseidon:
 • +10% Attack bonus for Triemes
 • +5% Attack bonus for naval units
 • +5% All resource production
 • +2% Attack all
 • -5% Recruitment costs for naval units
Tłumaczenie:
Poniżej znajduje się lista aktualnie zaimplementowanych małych wzmocnień świątynnych. Obecnie planujemy dodać więcej wzmocnień w przyszłości.


Zeus:
+ 3% bonusu do ataku dla Mantykor
+ 5% tnący atak
-3% Czas rekrutacji jednostek morskich
+ 5% Produkcja wszystkich zasobów(czyli chyba surowców)
+ 2% Atak dla wszystkich jednostek
Hera:
+ 8% Premia do obrony dla Szermierzy
+ 6% Bonus ataku dla Meduzy
-3% Czas rekrutacji jednostek lądowych
+ 5% Produkcja wszystkich zasobów
Atena:
+ 10% Bonus ataku dla kawalerzystów
+ 5% obuchowy atak
-3% Czas rekrutacji jednostek ladowych
+ 5% Produkcja wszystkich zasobów
Hades:
+ 10% Bonus ataku dla statków ogniowych
+ 6% Bonus ataku dla Eryni
+ 3% Bonus ataku dla wszystkich mitycznych jednostek
+ 5% Produkcja wszystkich zasobów
-3% Czas rekrutacji jednostek morskich
+ 2% Siły ataku all jednostek
Artemida:
+ 10% Bonus ataku dla procarzy
+ 3% Bonus ataku dla Gryfów
+ 5% Ataku dystansowego
+ 5% Produkcja wszystkich zasobów
-3% Czas rekrutacji jednostek lądowych
Posejdon:
+ 10% Bonus ataku dla Trirem
+ 5% Bonus ataku dla jednostek morskich
+ 5% Produkcja wszystkich zasobów
+ 2% Siły ataku all jednostke
-5% Koszty rekrutacji jednostek morskich

Work in progress


We are currently still working on the Olympus, so there is a few more changes that are coming. We will be expanding this list in the future based on your feedback.
 • Formatting changes in the Rules text in the main Olympus window.
 • Adding some missing values in the Rules text.
 • Sorting temples on the Small Temples tab in Olympus window.
 • More information in Large Temples tab in Olympus window.
 • Greposcore achievements for conquering temples.
 • Alliance names will be linked on the temple list.
 • Showing the alliance flag in the temple info screen.
 • The attack planner for temples.
 • Olympus design in Hall of Fame for Olympus worlds.
 • Temple command menu bubble.
 • Wiki page will be created later in the future, as we expect changes following feedback from players.
We hope you are as excited for Olympus worlds as we are! Olympus brings a huge change in strategies our players experienced so far and we are looking forward to hearing your thoughts about it.

Tłumaczenie:
Obecnie nadal pracujemy nad Olimpem, więc nadchodzi jeszcze kilka zmian. Będziemy rozszerzać tę listę w przyszłości na podstawie opinii użytkowników.
Formatowanie zmian w tekście reguł w głównym oknie Olimpu.(Nie wiem o co chodzi)
Dodanie niektórych brakujących wartości w tekście Reguł.(Też nie wiem)
Sortowanie świątyń na karcie Małe świątynie w oknie Olimpu.
Więcej informacji w zakładce Duże świątynie w oknie Olimpu.
Osiągnięcia Greposcore dla podbojów świątyń.
Nazwy Sojuszu zostaną połączone na liście świątyń.
Pokazuje flagę sojuszu na ekranie informacyjnym świątyni.
Planer ataków na świątynie.
Coś tam w sali chwały dla światów z olimpem.
Menu poleceń światyni(w sensie żeby było widać ataki i wsparcia lecące na światynie jak się ją sobie podbije)
Strona Wiki zostanie utworzona w przyszłości, ponieważ oczekujemy zmian po otrzymaniu opinii od graczy.
Mamy nadzieję, że jesteś podekscytowany światami Olimp tak jak my! Olimp wprowadza ogromną zmianę w strategiach, których doświadczyli nasi gracze i czekamy na Wasze opinie na ten temat.
 
Ostatnia edycja:
Upcoming stages


Small-Temple stage (Stage 2)
In the Small-Temple stage, all small temples will unlock and you and your Alliance will now be able to attack and conquer small temples.
 • This world contains 50 small temples distributed across the available oceans.
 • Every Alliance can only hold 5 small temples, so make sure to choose wisely where you want to concentrate your efforts.
 • Temples and powers are distributed randomly across the world.
 • When your Alliance conquers a temple, all members receive its power in all their cities.
 • Some of these temples are Portal Temples, and act as gateways from the small temple to Olympus.
The Small-Temple stage lasts for 69 days.

Large-Temple stage (Stage 3)
At the start of the Large-Temple stage, the six large temples will spawn, one for each god.
 • These temples will always spawn in the midway point between the center of the world and the last available island on the edge, and they are distributed in an equidistant manner. The exact location may vary based on other factors.
 • Each Alliance can only hold 2 of them, so choose wisely.
 • The Large-Temple stage will end when all large temples are captured.
 • If not all large temples are taken before 19 days, the stage will end.
Olympus (Stage 4)
To win the world, you and your Alliance need to conquer and hold Olympus for 27 days.
 • Olympus will spawn 72 hours after all large temples were conquered or at a specific point in time.
 • Olympus can randomly spawn anywhere within the borders of the map.
 • Once spawned, Olympus will remain in that location for 11 days. After this period, Olympus will teleport to a random spot on the map.
 • When Olympus changes location, all units in Olympus will teleport back to their home cities.
 • After each teleport the neutral units will respawn.
 • After Olympus has been conquered by an Alliance, it cannot be attacked by another Alliance for 24 hours.
 • The win condition cannot be achieved in one single conquest, the time your Alliance is able to hold Olympus is cumulative. To win the world, your Alliance needs to conquer Olympus multiple times.

Tłumaczenie:
Etap małych światyń (etap 2)
Na etapie Małej Świątyni wszystkie małe świątynie zostaną odblokowane, a ty i twój Sojusz będziecie mogli atakować i podbijać małe świątynie.
Ten świat zawiera 50 małych świątyń rozmieszczonych w dostępnych oceanach.(Wynikałoby z tego, że ilość światyń może się zmienić w zależności od świata)
Każdy sojusz może posiadać tylko 5 małych świątyń, więc upewnij się, że mądrze wybierasz, gdzie chcesz skoncentrować swoje wysiłki.
Świątynie i moce są rozmieszczone losowo na całym świecie.
Kiedy twój Sojusz podbije świątynię, wszyscy członkowie otrzymują jego moc we wszystkich swoich miastach.
Niektóre z tych świątyń są świątyniami portalowymi i działają jako bramy do Olimpu.
Etap Małej Świątyni trwa 69 dni.

Etap dużych świątyń (etap 3)
Na początku etapu Wielkiej Świątyni odrodzi się sześć dużych świątyń, po jednej dla każdego boga.
Świątynie te będą zawsze pojawiać się w połowie drogi między centrum świata a ostatnią dostępną wyspą na krawędzi, i są rozmieszczone w równej odległości. Dokładna lokalizacja może się różnić w zależności od innych czynników.
Każdy sojusz może podbić tylko 2 z nich, więc wybierz mądrze.
Etap dużych świątyń zakończy się, gdy gracze zdobędą wszystkie duże świątynie.
Jeśli nie wszystkie duże świątynie zostaną zdobyte przed 19 dniami, etap się skończy.
Olimp (etap 4)
Aby wygrać świat, ty i twój sojusz musicie podbić i utrzymać Olimp przez 27 dni.
Olimp odrodzi się 72 godziny po zdobyciu wszystkich dużych świątyń lub w określonym momencie.(Ten "określony moment" to zagadka dla mnie, interpretuje, że chodzi o 72h po podbiciu all dużych świątyń lub 72h po zakończeniu etapu dużych świątyń jeśli nie zostały podbite)
Olimp może losowo odradzać się w dowolnym miejscu w granicach mapy.
Po odrodzeniu Olimp pozostanie w tym miejscu przez 11 dni. Po tym okresie Olimp teleportuje się w losowe miejsce na mapie.
Kiedy Olimp zmieni lokalizację, wszystkie jednostki w Olimpie teleportują się z powrotem do swoich rodzinnych miast.
Po każdym teleportacji jednostki neutralne odrodzą się.
Po podbiciu Olimpu przez sojusz, inny sojusz nie może go zaatakować przez 24 godziny.
Nie wystarczy podbić olimpu jeden raz, by wygrać. (Należy podbić i utrzymać go łącznie przez 27 dni, a co 11 dni się teleportuje), ale czas w którym sojusz kontroluje olimp kumuluje się. By wygrać musisz podbić olimp kilka razy.

Additional information

Portal Temples (Small Temple)
Since Olympus changes place periodically, Portal Temples can prove invaluable during the Olympus stage

Portal Temples are a special type of small temple:
 • There are only 5 of them available in the world.
 • They do not give any direct powers until the Olympus stage.
 • They act as gateways from the small temple to Olympus.
 • When you control one of these temples, any member of your Alliance is able to send attacks or supports to Olympus through a special portal.
 • The total travel time to Olympus is calculated by the travel time from your city to the Portal Temple plus certain amount of hours of the Portal Teleportation Time.
Note: It's important to note that the Portals work only one way, in the direction of Olympus. Troops sent to Olympus through a portal will NOT return through a portal, they will take the long way home and travel the entire distance from Olympus to their home cities.

Olympus

Curse of Olympus

 • Olympus periodically kills 5% of defending units within its walls. This does not include neutral units.
 • The curse effect is cast at random.
Olympus Rules
 • If there are any movements towards Olympus when Olympus becomes shielded, the troops will instantly teleport back.
 • Regular movements on the way to Olympus when it changes place will be sent back the regular way.
 • Teleportation movements on the way to Olympus when it changes place will be instantly teleported back.
Additional Rules
 • Registration ends when a certain number of players has been reached.
 • Temple commands do not appear in the Command Overview.
 • Temples are not affected by Vacation Mode.
 • Temples are not affected by Morale and Luck.
 • Night bonus does affect temples.
 • Temple Looting and Stone Hail research have no effect on temples.
 • Olympus worlds are currently only old conquest worlds.

Świątynie portalalowe (mała świątynia)
Ponieważ Olimp zmienia się okresowo, Świątynie Portalowe mogą okazać się bezcenne podczas etapu Olympus

Portal Świątynie są szczególnym rodzajem małej świątyni:
Na świecie jest tylko 5 z nich.
Nie dają żadnych bezpośrednich uprawnień aż do etapu Olimpu.
Działają jako bramy od małej świątyni do Olimpu.
Kiedy kontrolujesz jedną z tych świątyń, każdy członek sojuszu może wysyłać ataki lub wsparcie na Olimpu za pośrednictwem specjalnego portalu.
Całkowity czas podróży do Olimpu jest obliczany na podstawie czasu podróży z Twojego miasta do Świątyni Portalowej plus "czas teleportacji". Nie mam pojęcia od czego ten czas zależy.
Uwaga: Należy pamiętać, że portale działają tylko w jedną stronę, w kierunku Olimpu. Oddziały wysłane do Olimpu przez portal NIE wrócą przez portal, wybiorą długą drogę do domu i przemierzą całą odległość od Olimpu do swoich rodzinnych miast.

Olimp

Klątwa Olimpu

Olimp okresowo zabija 5% jednostek obrony w swoich murach(ps. murek ma poziom 0 XD). Nie obejmuje to jednostek neutralnych.
Efekt klątwy rzucany jest losowo.(Aczkolwiek mniej więcej co ~1h)

Zasady Olimpu

Jeśli nastąpi ruch w kierunku Olimpu, gdy Olimp zostanie osłonięty tarczą ochronną(po podbiciu przez sojusz dostaje ochronkę na 24h), wojska natychmiast się teleportują.
Regularne ruchy w drodze na Olimp, gdy zmienia miejsce, zostaną odesłane w zwykły sposób.(Cofnięcie polecenia).
Ruchy teleportacyjne w drodze na Olimp, gdy zmienia miejsce, zostaną natychmiast teleportowane z powrotem.

Dodatkowe zasady

Rejestracja kończy się po osiągnięciu określonej liczby graczy.(Ile? Nie wiem)
Polecenia świątyni nie pojawiają się w Podglądzie poleceń.(Czyli pojawiają się gdzieś indziej. Gdzie? Nie wiem).
Urlop nie ma wpływu na świątynie.
Morale i Szczęście nie mają wpływu na świątynie.
Bonus nocny wpływa na świątynie.
Badania plądrowania światyni i kamiennego gradu nie mają wpływu na świątynie.
Światy Olimp to obecnie tylko stare światy podboju.
 
na chwile obecną plusem jest odświeżanie się w czasie rzeczywistym poleceń w oknie świątyń ( jak idzie atak/wsparcie od razu się pojawia )
mogli by to w końcu zrobić w zwykłym udostępnionym oknie okupacji .. bo teraz trzeba odświeżać manualnie okienko ...

minusy
obrona nie podbitych świątyń jak i tych z paktu - nie przynosi żadnych korzyści PW ... efekt jak z szarakiem wstawiasz wojo . wytłuką je i 0 PW
 
Aktualne bonusy i wartości:
Atena:
Heroic power increases all units attack by an additional 5%
Reduce all naval recruitment costs by 6%
Increase All production by 10%
Reduce all land recruitment time by 4.5%.
Increase offensive and defensive values of Centaurs by 3%
Increase all Blunt offensive values by 6%
Zwiększa wartości obrony wszystkich jednostek o 2%
Siła ataku kawalerzysty +10%


Hera:
Increase All production by 10%
Increase defense value of Swordsmen by 9%
Wedding grants an additional 50 resources
Increase defensive value of all units by 2%
Reduce all land recruitment time by 4.5%.
Increase offensive power of Medusas by 6%
Reduce all land recruitment costs by 6%
Increases offensive value of all non mythical land units by 5%

Posejdon:
Reduce all naval recruitment costs by 6%
Increase offensive and defensive values of Hydras by 3%
Increase offensive value of all naval units by 6%
Reduce all naval recruitment time by 4.5%.
Increase offensive value of all units by 3%
Increase All production by 10%
Siła ataku trirem wzrosła o 10%

Hades;
Increase offensive value of all units by 3%
Increase offensive power of Erinyes by 6%
Increase All production by 10%
Reduce all naval recruitment time by 4.5%.
Reduce all naval recruitment costs by 6%
Increase offensive power of all Mythical units by 4%
Increase offensive power of Light ships by 10%

Zeus:
Increase offensive power of Manticores by 3%
Increase all Sharp offensive values by 6%
Increase offensive value of all units by 3%
Reduce all naval recruitment costs by 6%
Improve favorable wind strength by 5%
Increase All production by 10%
Increase offensive and defensive values of Chariots by 10%
Reduce all naval recruitment time by 4.5%
 
Ostatnia edycja:
ciekawe czy poprawili "obrone" świątyń .. aktualnie tylko podczas trwającej okupacji "obrońcy" zdobywali PW ..
a tak to scenariusz jak na szaraku … bez PW dla wspierających ;)
 
Ostatnia edycja:
chyba nie zrozumiałeś :)
nieaktualne , tak było na początku że świątynie były traktowane jak opuszczone miasta - na chwile obecną obrońca dostaje PW jakby wspierał normalne miasto .

chodzi o to że jak świątynia do nikogo nie należy lub już ma właściciela i znajdują się w niej jednostki broniące to tak jak w szaraku ..
0 PW dla broniącego oraz brak info na murku ...

natomiast w trakcie okupacji nie istotne czyjej, PW dostają obie strony , jak przy standardowej okupacji


tak więc na becie scenariusze były proste po zdobyciu świątyni stały tylko jakieś czujki i tyle ... wokół świątyni tylko mity i ognie ;) w razie gdyby komuś się zachciało ją przejąć ..

a akademie mają jak największy sens .. chodzi o wachlowanie świątyniami między sobą w zależności z jakich bonusów chcesz skorzystać ... bo na własność 1 sojusz może mieć ich ograniczoną liczbę
 
Ostatnia edycja:
Czekaj, czyli za obronę świątyni nie było pw nawet wtedy, gdy była już kontrolowana przez inny sojusz?
Bo ja myślałem, że to dotyczy tylko początkowego etapu, gdy światynia jest niczyja.